Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040
26 październik 2023

Obecnie, postępujące niekorzystne zmiany klimatyczne, w tym globalne ocieplenie i gwałtowne zmiany warunków pogodowych, są jednym z najważniejszych wyzwań najbliższych lat i czynnikiem kluczowym warunkującym dalszy rozwój. W obliczu katastrofalnych skutków zmian klimatu priorytetem są wszelkie działania ukierunkowane na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

W województwie wielkopolskim obszarem szczególnym, wymagającym wdrożenia działań na rzecz neutralności klimatycznej jest Wielkopolska Wschodnia, gdzie w oparciu o udokumentowane złoża węgla brunatnego i rozwiniętą infrastrukturę techniczną związaną z działalnością elektrowni, funkcjonuje niezwykle ważny obszar przemysłowy w regionie – konińskie zagłębie górniczo-energetyczne.

„Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” to dokument określający politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych wynikających bezpośrednio z dokumentów UE tj. nowy plan wzrostu – Europejski Zielony Ład, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Celem i istotą sporządzenia „Strategii…” jest wyznaczenie nowego proklimatycznego podejścia do rozwoju subregionu oraz wskazanie i integracja długookresowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, będących odpowiedzią na kluczowe wyzwania Wielkopolski Wschodniej związane z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi, tj.: dekarbonizacja sektora energetycznego, sprawiedliwa transformacja gospodarki w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, rewaloryzacja istniejących i rozwój nowych zasobów mieszkaniowych  w  kierunku budownictwa zeroemisyjnego i energooszczędnego, przekształcenie sektora transportu wvkierunku transportu zeroemisyjnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym oraz ekosystemowym. Efektem działań długookresowych będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza, rozwój i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i zwiększenie efektywności energetycznej.

„Strategia…” została opracowana na podstawie założeń przyjętych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w październiku 2020 r., Uchwały Nr XXV/472/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz Uchwały Nr 3157/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania projektu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.